Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden. Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs gewijzigd in de Wet Medezeggen-schap op scholen (WMS). De bepalingen in de Wet zijn aangepast aan de huidige eisen en ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. De invoering van de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen is aanleiding geweest om de huidige organisatie van de medezeggenschap binnen de geschetste ontwikkelingen opnieuw vorm te geven.

Medezeggenschapsraden

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft het wettelijke recht van instemming en advies. De medezeggenschapsraad kan aangevuld worden met enkele deskundigen, die géén recht van instemming hebben, enkel een recht van advies.
De locatieleider van de school is bij iedere medezeggenschapsraadvergadering aanwezig als adviseur en vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag.
De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld ongeveer 5 à 6 keer per schooljaar.

Samenstelling van de medezeggenschapsraden vindt u via de websites van de scholen.