De Stichting Katholiek Onderwijs Hulst heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaal nummer van SKO Hulst is 29.09.224.

Het post- en bezoekadres, het telefoonnummer en de email staan vermeld op de welkomstpagina van de website.

De doelstelling van de stichting staat verwoord in de missie en visie in het Strategisch beleidsplan 2015-2019.

De Raad van Bestuur bestaat uit één bestuurder, mw. E. de Neef
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:

Dhr. B. Hollestelle, voorzitter
Mw. N. van Putte, vice-voorzitter
Mw. A.M. Baart
Dhr. H. Nijskens
Vacature

De bezoldiging van de bestuurder is opgenomen in het financieel jaarverslag bij de personeelslasten. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

De uitgeoefende activiteiten en de staat van baten en lasten over 2015, 2016 en 2017 zijn terug te vinden in de jaarstukken 2015 en jaarstukken 2016 en jaarstukken 2017. De jaarstukken bestaan uit het bestuursverslag en de jaarrekening.